top of page
Law

EyethuIgunya

I-Central Drug Authority  iyigunya elinegunya lokuhlela, ukuhlanganisa, ukwengamela, ukuqapha kanye nokuhlola ukuqaliswa koHlelo Olukhulu Lwezidakamizwa Likazwelonke okuyisu leminyaka emihlanu lomzamo kazwelonke wokunciphisa isidingo. ngenxa yokulimala okudalwe nokuhlinzekwa kwezinto ezweni. I-CDA iphinde igunyazwe nguMthetho ukuthi yethule umbiko mayelana nemisebenzi yayo minyaka yonke kuNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Komphakathi.

bottom of page