top of page
Ms Nyameka Nandi Mayathula-Khoza

Ms Nyameka Nandi Mayathula-Khoza

Chairperson and Spokesperson

Ms Nomcebo Dlamini

Ms Nomcebo Dlamini

Deputy Chairperson

Ms Dereleen  James

Ms Dereleen James

Communications and Marketing Chairperson and Spokesperson

Ms Nomathemba Kela

Ms Nomathemba Kela

Governance Chairperson

Ms  Matlhogonolo Maboe

Ms Matlhogonolo Maboe

Social and Ethics Committee Chairperson

Prof Pelmos Mashabela

Prof Pelmos Mashabela

Research Data Monitoring and Evaluation Committee Chairperson

Ms Japisa Mathonsi

Ms Japisa Mathonsi

Projects and Programmes Committee Chairperson

YethuIKomiti Elawulayo

I-Central Drug Authority ibandakanya abameli besebe likarhulumente abakwinqanaba ubuncinane lomlawuli okanye elilingana kunye  amalungu oluntu anolwazi okanye amava kulawulo lwemfuno kunye nonikezelo lwezinto.

bottom of page