top of page

Ingxelo yeMisebenzi yeCDA

2019-2024 NDMP

Izibonelelo

Upapasho kunye neeNgxelo

Ngena kuluhlu lwezibonelelo esinazo ukuze sifumane ulwazi oluthe kratya malunga neCDA kunye nomsebenzi esiwenzayo.

Funda kwiingxelo kunye nopapasho ngemisebenzi yeCDA.

I-Webinar yoBatho-nxaxheba abachaphazelekayo

I-CDA ingenise iNgxelo yoNyaka ka-2020/21 kuMphathiswa ngokoMthetho woThintelo noNyango lokuSetyenziswa gwenxa kweZiyobisi,

UGunyaziwe weZiyobisi oyiNtloko ubambe iingxoxo malunga nokungalingani okujongene nabasetyhini abanengxaki yokusebenzisa iziyobisi.

Intshayelelo kuGunyaziwe weZiyobisi oyiNtloko waseMzantsi Afrika kunye neNgcono yeeNjongo ze-NDMP zowama-2019-2024.

INyanga yeNgxoxo yabaseTyhini
I-Central Drug Authority SA Intshayelelo
Multimedia
Want to learn more?
Give us a call today

Tel: +27 12 312 7876

Email: info@centraldrugauthority.co.za

Follow Us 

  • Twitter
  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

Offices 

Department of Social 

Development , 134 Pretorius Street , HRSC 

Building, Pretoria 

© 2023 by Central Drug Authority. Developed by Tesile Solutions.

bottom of page