top of page
Law

YethuUgunyaziso

I-Central Drug Authority  ligunya elinegunya lokucwangcisa, ukulungelelanisa, ukongamela, ukubeka iliso nokuvavanya ukuphunyezwa kwesiCwangciso esinguNdoqo seSizwe esiliqhinga leminyaka emihlanu lenzame zesizwe zokunciphisa imfuno. ngenxa, umonakalo obangelwa kunye nonikezelo lwe, izinto elizweni. I-CDA iphinda igunyazwe nguMthetho ukuba inike ingxelo ngemisebenzi yayo rhoqo ngonyaka kuMphathiswa woPhuhliso loLuntu.

bottom of page